Grootste politieke tegenstrever

Op 4 juli 2014, over deze onderwerpen: Beleid en financiën

"Ik beschouw Miel nog altijd als vriend”

{C}

AS - Zelf was hij jaren­lang sche­pen en ook OCMW-voorzit­ter. Maar sinds 2012 leidt Erik No­ter­mans de op­po­si­tie in As. Een be­wus­te keuze noemt hij zijn over­stap van de lo­ka­le par­tij Vo­l­uit! naar de N-VA. Nog steeds kan hij, naar ei­gen zeg­gen, door dezelf­de deur als burgemees­ter Miel Craeghs. Meer nog, hij noemt hem zelfs een vriend. "Wat niet be­tekent dat ik geen kritiek heb op zijn be­leid."

Op­po­sitie­leider Erik No­ter­mans zat 26 jaar bij meerder­heid

Onze af­spraak hebben we aan het ont­moe­tings­centrum De Drie­schaar, het centrum waarvan No­ter­mans mee teken­de voor de ont­wik­ke­ling. "Ik zit nu al meer dan 26 jaar in de gemeenteraad", zegt Erik No­ter­mans. "En het is deze le­gis­latuur de al­ler­eer­s­te maal dat ik in de op­po­si­tie zit."
Erik No­ter­mans be­slis­te vo­ri­ge le­gis­latuur de stap te zet­ten naar N-VA. "De naam N-VA wilden ze niet ho­ren bij Vo­l­uit!. Daar hing een taboe rond", zegt No­ter­mans, die in het ver­le­den nog pro­vin­ci­aal voorzit­ter van de toen­mali­ge VU was.

"Miel Craeghs staat open voor an­de­re ge­dach­ten en me­nin­gen"

"Ik voel­de me niet meer thuis bij Vo­l­uit!. En op een ge­geven moment heb ik die stap naar de N-VA gezet. Ook wel om­dat dat de par­tij is waar mijn ideeën en opvat­tin­gen het best bij aan­slui­ten. Ik heb burgemees­ter Miel Craeghs van mijn over­stap op de hoog­te ge­bracht. Hij had het daar heel moei­lijk mee. Na­tuur­lijk had hij lie­ver niet dat ik Vo­l­uit! zou ver­la­ten. Maar hij heeft het zon­der meer aan­vaard. Dat typeert hem ook een beet­je. Hij staat heel open voor an­de­re ge­dach­ten en me­nin­gen. Hij is ook heel jovi­aal en hulpvaar­dig. En dat maakt van hem een ech­te volks­mens. Of ik hem als een vriend be­schouw? Ze­ker."

"Hij heeft de sche­pe­nen niet echt in de hand. Die doen maar op"

"Na­tuur­lijk heeft hij ook minder po­sitie­ve kanten. Hij is niet met­een ie­mand met veel dos­sierken­nis. Miel Craeghs durft ook soms te rap toe­geven aan iets waarvan la­ter blijkt dat het ge­woon niet kan. En ik heb ook de in­druk dat hij leidersca­paci­tei­ten mist. Hij heeft de sche­pe­nen niet echt in de hand. Die doen maar op. As heeft ei­gen­lijk geen colle­ge. Met als gevolg dat heel wat dos­siers ont­zet­tend veel ver­tra­ging op­lo­pen. Denk maar aan de centrumver­nieu­wing. In het ver­le­den, ook toen ik mee in het be­leid zat, was er geen op­po­si­tie in As. Of toch geen be­teke­nis­volle op­po­si­tie. Daar willen we ver­andering in bren­gen. Een be­leid kan ook maar goed func­ti­o­ne­ren als het weet dat het nauw­gezet ge­con­troleerd wordt."

Chris NELIS

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is